• Sirivej Pharmacy

Hiruscar รักษารอยแผลเป็น พร้อมลุ้นทอง! ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 26 มีนาคม 2563 - 30 กันยายน 2563


How to ทำยังไงให้ได้ทองค่ะ ❓

ใครซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรม มาดูวิธีร่วมกิจกรรมได้ที่นี่เลย หรือถ้าใครยังไม่ได้ซื้อ

📌 มาซื้อกันได้เลยที่ ร้านขายยาศิริเวช


📍 เพียงแค่ ซื้อผลิตภัณฑ์ Hiruscar PostAcne ขนาดใดก็ได้ ในทุกช่องทางการจำหน่ายใดก็ได้ เขียนชื่อ-สกุล เบอร์โทร วันที่ และร้านค้าที่ซื้อลงบนใบเสร็จ หรือหลังกล่องผลิตภัณฑ์ Hiruscar PostAcne

แล้วส่งรูปถ่ายมาที่ www.hiruscar.com/10anvpostacne


📌 เงื่อนไขกิจกรรมที่ 1

- เขียนชื่อ-สกุล เบอร์โทร วันที่ และ ร้านค้าที่ซื้อลงบนใบเสร็จ หรือ กล่อง Hiruscar Postacne กรณีที่ผู้เล่นส่งมากกว่า 1 กล่องจะต้องเขียนหมายเลขลงไปตามลำดับ

- บริษัทฯ จะจัดพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ นามสกุล ของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยใช้วิธีโยนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้

- บริษัทฯ จะทำการจับรางวัล ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี โดยจะทำการจับรางวัลครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.

- เมื่อจับรางวัลเรียบร้อยแล้ว บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้เขียนลงในใบเสร็จ หรือหลังกล่องผลิตภัณฑ์ Hiruscar Postacne ที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป โดยจะเริ่มทำการติดต่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2563 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2563 หากไม่สามารถติดต่อได้ จะดึงรายชื่อลำดับสำรองขึ้นมาแทน (ลำดับสำรองเรียงตามลำดับตอนจับรางวัล)

- บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง https://www.facebook.com/hiruscarpostacne เวลา 15.00 น. ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-632-9828 (ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11:00 – 17:30 น.)

- บริษัทฯ จะมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีเรียบร้อยแล้ว สถานที่รับรางวัล ณ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 2106 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา, สำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดงพร้อมใบเสร็จหรือหลังกล่องผลิตภัณฑ์ Hiruscar Postacne ที่ตรงกับเลขที่ใบเสร็จหรือหลังกล่องผลิตภัณฑ์ Hiruscar Postacne ที่ได้รับรางวัล และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใดๆเพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป

- กรณีเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

- กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัลพร้อมใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย

- พนักงาน บริษัทและครอบครัว ของ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทตัวแทนโฆษณา รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

- ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้

- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

- ผลการจับรางวัลและคำตัดสินของ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

- บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ

- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้ทีมงานฯ บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับรางวัลรวมถึงภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


📍 หรือส่งรีวิวดี มีรางวัล❗️ ให้ผู้ร่วมกิจกรรมรีวิวผลิตภัณฑ์ Hiruscar PostAcne ในช่องทางใดก็ได้ เช่น Facebook, Youtube, IG, Pantip, Twitter เป็นต้น แล้วส่งลิ้งค์มาที่ www.hiruscar.com/10anvpostacne


📌 เงื่อนไขกิจกรรมที่2

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

- ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ผลคำตัดสินของ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

- สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

- บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง https://www.facebook.com/hiruscarpostacne เวลา 15.00 น. ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-632-9828 (ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11:00 – 17:30 น.) หากไม่รายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดจะดึงรายชื่อลำดับสำรองขึ้นมาแทน

- พนักงาน บริษัทและครอบครัว ของ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทตัวแทนโฆษณา รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

- ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา, สำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดงหากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป กรณีเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัลพร้อมใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้

- บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ

- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้ทีมงานฯ บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับรางวัลรวมถึงภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


💟 ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 26 มีนาคม 2563 - 30 กันยายน 2563

ดู 61 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • ร้านยา ศิริเวช